A A A

ZARYS TECHNOLOGII

Technologią prac obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych na­zywamy procesy technologiczne wykonywane na specjalnych stanowis­kach w stacji obsługi, w celu utrzymania stanu technicznego pojazdu w go­towości do pracy. Odpowiednio zastosowana technologia powinna zape­wniać niezawodność i trwałość pojazdów samochodowych oraz zapobiegać zmianom ich stanu technicznego. W technologii prac obsługowo-naprawczych rozróżnić można następujący podział stanowisk i czynności na nich wykonywanych: 1) stanowiska i czynności przygotowawcze do właściwej obsługi bądź na- prawy pojazdów samochodowych, z wyodrębnieniem: stanowisk sprzątania pojazdów samochodowych, stanowisk mycia pojazdów samochodowych, stanowisk smarowania pojazdów samochodowych, 2) stanowiska i czynności właściwej obsługi i naprawy z wyodrębnieniem: stanowisk uniwersalnych obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, stanowisk specjalizowanych kontroli i diagnostyki pojazdów samocho­dowych. Dla każdego wyodrębnionego stanowiska, w stacji obsługi o pełnym za­kresie obsługowo-naprawczym, opracowano odpowiednie zestawy wypo­sażenia w urządzenia, maszyny, przyrządy i narzędzia, podane w rozdzia­łach 11 i 13. Wyposażenie stacji obsługi rodzajowo i liczbowo określa się w opracowa­niu technologicznym i ujmuje w formie zestawienia. Zestawienie takie za­wiera wiele danych, niezbędnych do prawidłowej organizacji pracy, a mia­nowicie: a) nazwę przedmiotu, b) typ, c) liczbę, d) wymiary obrysu, e) powierzch­nię przedmiotu, f) koszt zakupu. Wyposażenie używane w stacji obsługi łączy się zwykle w następujące grupy: obrabiarki, oznaczane literą O, maszyny, oznaczane literą M, urządzenia, oznaczane literą U, przyrządy, oznaczane literą P, narzędzia, oznaczane literą N. Każdemu stanowisku obsługowo-naprawczemu odpowiada właściwy ze­staw wyposażenia, co umożliwia dokładne określenie wielkości powierz­chni stanowiska. Zestawienia wyposażenia, podane w tablicach rozdziału 10 i następnych, opracowano przykładowo dla stacji obsługi zajezdni samochodowej trzech wielkości, na 400, 200 i 100 pojazdów samochodowych. To rozróżnienie wy­raźnie wskazuje na potrzebę tworzenia możliwie dużych zajezdni ze sta­cjami o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym, jako bardziej ekonomi­cznych. Fabryki produkujące pojazdy samochodowe nie dostarczają wyposażenia stacjom obsługi. Koordynatorem produkcji i sprzedaży urządzeń obsługo-wo-naprawczych jest Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych (FOUS) a ich sprzedaż prowadzi Branżowe Biuro Obrotu Polmozbyt, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 71. Wyposażenie stacji obsługi, w szczegól­ności takie, jak obrabiarki, maszyny, urządzenia i narzędzia, odpowiada­jące warunkom technologicznym i rodzajowi pracy wykonywanej w sta­cji obsługi zamawiać należy w Polmozbycie na podstawie katalogów tej firmy.