A A A

KONTROLA I DIAGNOSTYKA

Zasady dopuszczania pojazdów samochodowych do ruchu drogowego Sprawność i bezpieczeństwo ruchu drogowego w dużym stopniu zależą od stanu technicznego pojazdów samochodowych. Przepisy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie ruchu drogowego (ustawa i akty wykonawcze do niej) przewidują, że pojazdy samochodowe muszą spełniać wiele warunków, od których zależy dopuszczenie pojazdu do ru­chu. Przepisy krajowe w tej dziedzinie nie naruszają europejskich porozumień międzynarodowych, a w szczególności: Konwencji w sprawie ruchu drogowego, Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologa­cji, ' Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogo­wego towarów niebezpiecznych. Wszystkie pojazdy samochodowe, każdej marki i typu, przed wprowadze­niem do ruchu (zarejestrowaniem) są zobowiązane uzyskać „świadectwo dopuszczalności typu" lub poddać się indywidualnej kontroli (każdy po­jazd w danym typie i marce) co do zgodności z obowiązującymi warun­kami technicznymi. ..Świadectwa dopuszczalności typu", upoważniające do rejestrowania po­jazdów samochodowych bez urzędowej kontroli indywidualnej, wydaje mi­nister komunikacji na podstawie badań przeprowadzanych przez Instytut Transportu Samochodowego. Pojazdy, dla których zostały wydane „świadectwa dopuszczalności typu", mogą być w ruchu drogowym przez okres 3 lat (autobusy 2 lata) bez urzę­dowej kontroli stanu technicznego. Po 3 latach eksploatacji wszystkie pojazdy samochodowe są poddawane raz do roku urzędowej kontroli stanu technicznego.